noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาแดง - ท่าแฉลบ หมู่ที่ ๒ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
88
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ