noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งระยะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งระยะ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำชล-ปลายกริม ตอน ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
38
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา