noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยหมอนทอง

เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
90
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ