noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางอรปรียา-บ้านนายอำนาจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางอรปรียา-บ้านนายอำนาจ หมู่ที่ ๙ ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
37
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา