noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านชาติ หมู่ที่ ๕ ตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
86
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ