noei
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศกองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ)

ประกาศกองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าฮอด ๒ (ชั่วคราว) จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
49
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ