noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแยกนาหลวง ถนนหนา ๐.๒๕ เมตร กว้าง ๑๓.๐๐ - ๓๕.๐๐ เมตร ยาวออกไปไม่น้อยกว่าข้างละ ๑๐๐.๐๐ เมตร

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแยกนาหลวง ถนนหนา ๐.๒๕ เมตร กว้าง ๑๓.๐๐ -๓๕.๐๐ เมตร ยาวออกไปไม่น้อยกว่าข้างละ ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
96
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ