noei
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ ๑๑,๔,๗,๖,๑๘ ตำบลบางขัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
50
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ