noei
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานประกอบพิธีและสำนักงาน

ประกาศสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานประกอบพิธีและสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
45
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ