noei
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงฝารางระบายน้ำบริเวณอ่างแก้ว

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงฝารางระบายน้ำบริเวณอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
47
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ