noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
56
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ