noei
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (คลองไส้ไก่) บ้านดอน แคน หมู่ที่ ๑๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (คลองไส้ไก่) บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๑๑ บ้านพระจันทร์ ตำบลบ้านฝาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
33
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ