noei
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณสามแยกที่พักผู้โดยสาร (ทางเข้าซอย นอกบ้าน) หมู่ที่ ๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณสามแยกที่พักผู้โดยสาร (ทางเข้าซอยนอกบ้าน) หมู่ที่ ๓ ตำบลป่ากอ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ป่ากอ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
36
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ