noei
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สายซอยเลียบคลองชลประทาน ชุมชนคลองสมบูรณ์พัฒนา หมู่ ๔

ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สายซอยเลียบคลองชลประทานชุมชนคลองสมบูรณ์พัฒนา หมู่ ๔ ตำบลบ้านเลื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
50
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ