noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารหอพักนักเรียน

ประกาศโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารหอพักนักเรียน สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
324
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ