noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกังแอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเส้นกลางหมู่ บ้านต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกังแอน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเส้นกลางหมู่บ้านต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
81
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ