noei
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าตลาด ๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าตลาด ๓ เริ่มจากสะพานค.ส.ล.ถึงบ้านนายสมพร เกตุอู่ทอง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
43
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ