noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย ๘-๑ หมู่ที่ ๘

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย ๘-๑ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
70
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ