noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนบ้านพักเด็กและ ครอบครัวจังหวัดระยอง

ประกาศบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
121
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ