noei
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างโดมอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี

ประกาศโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างโดมอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซือจัดจ้าง
Share
41
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ