noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ และรั้วโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง จำนวน๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
76
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ