noei
11 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์คอนกรีต จากบ้าน นายชัยพร จันต๊ะเป็ง ถึงบ้านนายชัย ไชยมงคล หมู่ที่๔

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์คอนกรีต จากบ้านนายชัยพร จันต๊ะเป็ง ถึงบ้านนายชัย ไชยมงคล หมู่ที่๔ บ้านร้องอ้อ ขนาดกว้าง ๕.๐๐เมตร ความยาว๓๑๗.๐๐ เมตรผิวทางหนา๐.๐๕เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
161
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ