noei
3 เดือนที่แล้ว
ระกาศเทศบาลตำบลสันโป่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายท่อเมนหลักระบบประปาหมู่บ้านตำบลสันโป่ง บริเวณบ้านใหม่ จอมแตง หมู่ ๑๑ ไปยังระบบประปาบ้านหนองอาบช้าง หมู่ ๑

ประกาศเทศบาลตำบลสันโป่ง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายท่อเมนหลักระบบประปาหมู่บ้านตำบลสันโป่งบริเวณบ้านใหม่ จอมแตง หมู่ ๑๑ ไปยังระบบประปาบ้านหนองอาบช้าง หมู่ ๑ ตำบลสันโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
61
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ