noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองงาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ห้วยแม่ข้อน บ้านแม่ข้อน หมู่ที่ ๔

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองงาย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ห้วยแม่ข้อน บ้านแม่ข้อน หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองงายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
48
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ