butter
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร ๑๑ ชั้น ๔

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร ๑๑ ชั้น ๔ คณะวิทยาการจัดการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
36
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ