noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานบริการสุขภาพ และสภาพ แวดล้อม

ประกาศเทศบาลเมืองตาก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานบริการสุขภาพ และสภาพแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
30
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ