noei
2 เดือนที่แล้ว
ระกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี บริเวณซอยวะกัฟ หมู่ ๖

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลีบริเวณซอยวะกัฟ หมู่ ๖ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
28
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ