noei
9 เดือนที่แล้ว
ระกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณตำบลไตรตรึงษ์

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
66
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ