noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้า - ออก สำนัก งานเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น พร้อมซุ้มประตูคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้า - ออก สำนักงานเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น พร้อมซุ้มประตูคอนกรีตเสริมเหล็ก และป้อมยามทางเข้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
21
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ