noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายบ้านนายสมจิตต์ รักผกา ถึงบ้านนางลุ้ย ชุ่มแสง หมู่ที่ ๑๐

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยชินสีห์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายบ้านนายสมจิตต์ รักผกาถึงบ้านนางลุ้ย ชุ่มแสง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
22
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ