noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยขะยุง (ต่อเนื่องเขื่อน เดิม) บ้านห้วยขะยุงเหนือ หมู่ที่ ๖

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยขะยุง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านห้วยขะยุงเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวไม่ น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
23
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ