noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ประกาศจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน ๑งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
35
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ