noei
9 เดือนที่แล้ว
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน ชั้น ๒ อาคารอำนวยการสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

ประกาศกรมควบคุมโรค

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน ชั้น ๒ อาคารอำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
72
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ