noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงตาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์ศาสตราวุธล้านนาโบราณลำปาง หมู่ ๒

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงตาล

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์ศาสตราวุธล้านนาโบราณลำปาง หมู่๒ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมอาคารศูนย์การเรียนรู้ ปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการ ขนาด ๓.๐๐ x ๕.๐๐ เมตรปรับปรุงเรือนพัก ขนาด ๔.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร งานทางเชื่อมระหว่างอาคาร ขนาด ๒.๐๐ เมตร ปรับปรุงกำแพงขนาดสูง ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ปรับปรุงทางเดิน ขนาด ๒.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
26
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ