noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม ระยะ๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
36
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ