noei
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินกอง

ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินกอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
43
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ