butter
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพร้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพร้าว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
32
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ