butter
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสุขศาลาพระราชทาน

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวชจำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
20
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ