butter
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบันไดหนีไฟอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบันไดหนีไฟอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
25
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ