butter
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนบำเหน็จฯ-ซับใหญ่ ๕ รหัส สายทาง ชย.ถ.๒๑-๐๕๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ประกาศเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนบำเหน็จฯ-ซับใหญ่ ๕ รหัสสายทาง ชย.ถ.๒๑-๐๕๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐เมตร เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
21
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ