butter
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
18
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ