butter
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟันติกคอนกรีตสายบ้านเหล่าตำแย หมู่ ที่ ๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟันติกคอนกรีตสายบ้านเหล่าตำแย หมู่ที่ ๓ ถึง บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
25
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ