butter
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล.๓ ชั้น เป็นอาคารศูนย์การแพทย์เทศบาล เมืองบึงยี่โถ(เฟส ๒)

ประกาศเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล.๓ ชั้น เป็นอาคารศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองบึงยี่โถ(เฟส ๒) จำนวนเงิน ๒๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒.โครงการก่อสร้างอาคาร คสล.๓ ชั้น เป็นอาคารอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจร(Senior Complex)เทศบาลเมืองบึงยี่โถ(เฟส ๒) จำนวนเงิน ๒๓,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
94
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ