noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า,อาคารอยู่เวรฯ, ส่วนที่คงเหลือจากการ ยกเลิกสัญญาจ้าง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า,อาคารอยู่เวรฯ, ส่วนที่คงเหลือจากการยกเลิกสัญญาจ้าง ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
99
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ