noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
101
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ