noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม-ตอไม้แดง (ช่วง เขาไม้พวง-เกาะกระชาย) หมู่ที่ ๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม-ตอไม้แดง (ช่วงเขาไม้พวง-เกาะกระชาย) หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
98
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ