noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนน คสล.เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้าน โพธิ์สามัคคี หมู่ที่ ๘ - บ้านหว้าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ - บ้านไฮ หมู่ที่ ๗ - บ้านรำเจก หมู่ที่ ๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนน คสล.เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านโพธิ์สามัคคี หมู่ที่ ๘ - บ้านหว้าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ - บ้านไฮ หมู่ที่ ๗ - บ้านรำเจก หมู่ที่ ๓ ความกว้าง ๔เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตาราง เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
90
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ