noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำภายใน สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำภายใน สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
106
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ