noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สน.๓๐๓๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๓-บ้านพะเนาว

ประกาศ กรมทางหลวงชนบท

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สน.๓๐๓๖ แยกทางหลวงหมายเลข๒๒๓-บ้านพะเนาว์ อ.เมือง จ.สกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
102
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ