noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านกรีน ๕ (จากร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านกรีน-คลองชลประทาน)หมู่ที่ ๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านกรีน ๕(จากร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านกรีน-คลองชลประทาน)หมู่ที่ ๒ บ้านกรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
101
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ